คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สามารถสแกน QR Code เ

Read more

ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ ตามเกณฑ์ ว.89

ตัวอย่างเอกสารจัดซื้

Read more