AFNC จัดประกวดคลิปวิดีโอสั้นฯ ความยาวไม่เกิน 2 นาที ภายใต้หัวข้อ “ป้องกัน ปกป้อง ประชาชนให้พ้นภัยข่าวปลอม”

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

Read more
>
Facebook