ห้องเรียนครูต้อม

วิทยาการคำนวณ ป.4

0 (0)
  • ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
  • ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
  • ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้
20h
1
0