Site icon HelloTeacher.biz

วิทยฐานะครู กับ 3 หลุมดำแห่งมายาคติ : ดร.ประวิทย์ เอราวัณ

8 พฤศจิกายน 2565 ในการบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา PA Support Team ดร.ประวิทย์ เอราวัณ ได้ให้ข้อคิดในการพัฒนาวิทยฐานะของการศึกษาไทย เรื่อง 3 หลุมดำแห่งมายาคติ ไว้ดังนี้


หลุมที่ 1 มโนทัศน์เกี่ยวกับวิทยฐานะที่คลาดเคลื่อน
ㆍวิทยฐานะคือสิ่งที่บ่งบอกถึง “ระดับความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ” ที่ครูแต่ละคนสั่งสมจากการทำงานหนัก เรียนรู้
ฝึกฝนตนเอง พัฒนาฝีมือสอน จาก “การลงมือปฏิบัติจริงในหน้างาน” ของครู และ “พิสูจน์ผลลัพธ์” ดังนั้น
วิทยฐานะ จึงไม่ใช่ “รางวัล” หรือ “สวัสดิการ”


หลุมที่ 2 ประเมินสิ่งที่ไม่ใช่หน้างานของครู
ㆍการประเมินวิทยฐานะ สะท้อนจาก “ผลการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ” (Professional performance) ไม่ใช่การ
ผลิตผลงานทางวิชาการ (Academic works)


หลุมที่ 3 ไปไม่ถึงผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนอย่างแท้จริง
ㆍตัดสินที่ “รางวัล” “รายงานทางวิชาการ” หรือวัดผลสัมฤทธิ์จาก “คะแนนสอบ” แต่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่แท้จริง
คือความงอกงามในตัวผู้เรียนทุกมิติ ตามบริบท วัย และสภาพของผู้เรียน

Exit mobile version