สัมมนาทางการบริหารการศึกษา

นิยามสัมมนาทางการบริหารการศึกษา

สํ + มน หรือ สำ + มนา > สัมมนามาจาก Seminar > การร่วมใจกัน การประชุมร่วมกัน

การประชุมทางการศึกษาแบบหนึ่งที่สมาชิกที่มีความรู้ ความสนใจในเรื่องเดียวกันมาประชุมด้วยความร่วมใจ ปรึกษาหารือ ร่วมใจกัน คิดหรือช่วยแก้ปัญหา (อำไพ สุจริตกุล, 2518)

เป็นการประชุมเพื่อพร้อมใจกันแก้ปัญหาและค้นหาความรู้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากรหรือเป็นผู้ให้ความรู้หรือให้คำแนะนำ (จิตต์นิภา ศรีไสย, 2523 : 52-53)

การจัดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์หรือระดมความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (สมคิด แก้วสนธิ และสุนันท์ ปัทมาดม, 2524 : 45)

การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุปเรื่องใดเรื่องหนึ่งของการสัมมนา (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 : 809-810)

ประวัติการสัมมนาการศึกษา

สมัยศตวรรษที่ 17 Seminraium = seed-bed (แปลงต้นกล้า) โดยสถาบันการศึกษามุ่งสอนนักบวช ลัทธิมาร์ติน ลูเธอร์ (Lutheranism) โรงเรียนฝึกหัดครูในปัจจุบัน

ความสำคัญของวิชาสัมมนาการศึกษา

เป็นรูปแบบหนึ่งหรือเทคนิคหนึ่งของการได้มาซึ่งความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ โดยอาศัยการประชุม พบปะพูดคุย อภิปราย ระดมสมอง ฯลฯ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเป็นหนทางการหาข้อสรุป และนำข้อมูลที่ได้ไป แก้ไขปัญหา พัฒนาคน พัฒนางาน และทรัพยากรอื่นๆ

ลักษณะของการสัมมนาเป็นกิจกรรม 2 วิธี คือ

  1. การประชุม
  2. วิธีการสอน

รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์และวัตถุประสงค์ เป็นกระบวนการกลุ่ม รวมผู้สนใจที่มีความรู้ทางวิชาการที่ใกล้เคียงกัน มาแสดงความคิดเห็น อภิปราย ถกเถียง โต้ตอบ พูดคุย ปฏิสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทัศนะใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์

การสัมมนาแบบประชุม

มุ่งผลประโยชน์ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กร ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน หรือมีประสบการณ์ใกล้เคียงกันมาร่วมสัมมนา

การสอนสัมมนา

มุ่งไปสู่การเรียนรู้ การรค้นคว้า โดยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการฝึกทักษะในเรื่องการคิดวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ รวมทั้งการฝึกทักษะในเรื่องการคิด วิเคราะห์ปัญหา การเสนอแนวทางแก้ไข การแสดงออกของความคิดเห็นซึ่งแสดงออกโดยการพูด สนทนา อภิปราย ฯลฯ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชานั้น

Loading

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Follow us in FACEBOOK

กดปุ่มติดตามเพจ แล้วรอซักครู่ครับ.....


This will close in 15 seconds