โหลดคู่มือการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 (ITA 2022 สถานศึกษา)

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ 2565

Read more

ลิงก์เข้าระบบ DMC 65 [ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล]

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2565 เพื่อปรับปรุงข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบันในปีการศึกษา 2565

Read more

แจกไฟล์รายงานการอบรม ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง พร้อมปกแก้ไขได้

แจกไฟล์อบรม “หลักสูตรครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง” โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน

Read more

ภาวะผู้นำ Leader

กระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมากกว่า พยายามใช้อิทธิพลของตน หรือกลุ่มงาน กระตุ้น ชี้นำ ผลักดัน ให้บุคคลอื่น/กลุ่มอื่น มีความเต็มใจ

Read more

VUCA World กับการบริหารการศึกษา

เราปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกของเราในยุคสิบปีหลัง ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รูปแบบการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ

Read more

แจกไฟล์หน้าปก แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ไฟล์ PPT แก้ไขง่าย

แจกไฟล์หน้าปกแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์ PPT แก้ไขง่ายๆ หลากหลายแบบสามารถปรับใช้ได้ โดยในทุกๆ ปีหน่วยงานรัฐ

Read more
>
Facebook