มีนาแล้ว…เมื่อไหร่จะมีเวลานอน (ดี ๆ)!

การนอนไม่หลับ… คือ ปัญหาที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของคนไทยประมาณ 19 ล้านคน (อ้างอิง กรมสุขภาพจิต) และถ้าพิจารณาประเด็นเรื่องการนอนตลอดปี 2564

Read more
>
Facebook