ภาวะผู้นำ Leader

กระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมากกว่า พยายามใช้อิทธิพลของตน หรือกลุ่มงาน กระตุ้น ชี้นำ ผลักดัน ให้บุคคลอื่น/กลุ่มอื่น มีความเต็มใจ

Read more

VUCA World กับการบริหารการศึกษา

เราปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกของเราในยุคสิบปีหลัง ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รูปแบบการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ

Read more

โรงเรียนขนาดกลางควรรู้ ทำไงดีจะได้รองผู้อำนวยการโรงเรียน ??

โรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียน 120 คนขึ้นไป ต้องทำอย่างไรจึงจะได้ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตามเกณฑ์ ว.23

Read more

สัมมนาทางการบริหารการศึกษา

การประชุมทางการศึกษาแบบหนึ่งที่สมาชิกที่มีความรู้ ความสนใจในเรื่องเดียวกันมาประชุมด้วยความร่วมใจ ปรึกษาหารือ ร่วมใจกัน คิดหรือช่วยแก้ปัญหา

Read more
>
Facebook